http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_silicified-wood-beijing2009.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_usb-chilli-pepper-beijing2008.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_chocolate-nipple-beijing2008.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_blue-ball.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_wired.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_cookie.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_eye-with-contact-len-beijing2009.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_false-teeth-changsha2009.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_beforeday.jpg
http://yanghongxun.com/files/gimgs/12_doupi.jpg